Regulamin akcji charytatywnej

Wspieraj kobiety i dzieci. Odbierz plakat do wydruku

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia akcji charytatywnej

“Wspieraj kobiety i dzieci. Odbierz plakat do wydruku” (zwanej dalej jako Akcja charytatywna).

2. Akcja charytatywna zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o zasady określone niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2

Organizatorem Akcji charytatywnej jest Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna z siedzibą w Krakowie, ul. Batorego 2/30, 31-125 Kraków, Polska, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000162022, REGON: 357220653, NIP: 6762166245, (dalej jako Organizator).

§ 3

W Akcji charytatywnej wezmą udział wszystkie osoby, które w okresie jej trwania (zob. § 4 niniejszego Regulaminu) dokonają wpłaty na rzecz Matki i Dziecka poprzez system płatności elektronicznych na stronie www.pmm.org.pl, podając właściwie dane kontaktowe do korespondencji elektronicznej.

§ 4

Akcja charytatywna rozpoczyna się 06.12.2022 r. i trwa do 06.01.2023 r.

§ 5

1. Akcja polega na tym, że Darczyńca, który w okresie trwania Akcji, zgodnie z niniejszym Regulaminem dokona wpłaty na rzecz programu, o którym mowa powyżej w pkt.§ 3 otrzyma elektroniczny plakat, dwa plakaty lub tryptyk w zależności od wpłaconej za jednym razem kwoty i tak:

  1. przy wpłacie od 100 zł Darczyńca otrzyma 1 elektroniczny plakat
  1. przy wpłacie powyżej 100 zł Darczyńca otrzyma 2 elektroniczne plakaty
  1. Przy wpłacie powyżej 250 zł Darczyńca otrzyma 3 elektroniczne plakaty

2. Plakat/plakaty zostaną nadesłane na podany adres mailowy w ciągu 3 dni roboczych.

3. Wpłacone kwoty nie sumują się. Odpowiadamy na podstawie pojedynczych wpłat.

3. Zabroniona jest dalsza sprzedaż plakatów lub udostępnienie osobom trzecim, za wyjątkiem użytku do celów prywatnych.

§ 6

1. Organizator jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Akcji charytatywnej.

2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczące przetwarzania danych Uczestników Organizator udostępnia w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://pmm.org.pl/polityka-pr...

§ 7

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników poprzez publikację:

a) informacji zawierającej treść zmian na stronie internetowej Organizatora (https://pmm.org.pl/)

b) postu z treścią zmian na profilu Organizatora na portalu Facebook.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 24 godzin od publikacji ww. informacji.

§ 8

1. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi możliwość złożenia reklamacji:

a) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: fundraising@pmm.org.pl

2. Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 lit. a powinna zawierać:

a) dokładny opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia lub przedmiotu zastrzeżeń Darczyńcy;

b) oczekiwany przez Darczyńcę stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń.

Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 lit. b powinna zawierać ponadto imię i nazwisko Darczyńcy oraz jego adres korespondencyjny.

3. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Organizator prosi Darczyńcę o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Darczyńcę informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie. O niemożności rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność udzielonych informacji niezwłocznie powiadamia się Darczyńcę.

§ 9

1. Złożone reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji spełniającej wymogi o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu.

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 10 dni roboczych. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie informuje się Darczyńcę, jednocześnie wskazując przyczyny przedłużenia.

3. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Organizatora Darczyńcy przed upływem tych terminów.

4. W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Darczyńcy.

§ 10

1. Odpowiedź na reklamację zawiera informację o tym, czy reklamacja została uznana za uzasadnioną oraz wskazanie sposobu załatwienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, w odpowiedzi na reklamację Organizator informuje Darczyńcę o braku podstaw do uznania reklamacji za uzasadnioną wraz ze wskazaniem powodów swojej decyzji.

2. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej do formy jej złożenia.

3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Organizator realizuje żądanie Darczyńcy zgodnie z jego treścią oraz przepisami obowiązującego prawa.

§ 1

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 94 z późn. zm.).

2. Wszelkie spory dotyczące interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane na drodze polubownej zgodnie z Mechanizmem skarg i wniosków Organizatora, https://pmm.org.pl/skargi-i-wn...

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji charytatywnej.